Jiangsu Haibang New Materials Co., Ltd. Tel: +86 0523-86811438 Fax: +86 0523-86811428 Address: No. 9, Donglian Road, Pharmaceutical High-tech Zone, Taizhou City, Jiangsu Province (South Factory) / South side of Hailun Road, Sixiang Street, Pharmaceutical High-tech Zone, Taizhou City, Jiangsu Province (North Factory)
Copyright: Jiangsu Haibang New Materials Co., Ltd. Technical support: China polypropylene network